Pengurus Tanfidziyah

SUSUNAN PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BALI
MASA KHIDMAT : 2015 – 2020

Ketua Tanfdziyah
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Wakil
Wakil
Wakil
Wakil
Bendahara
Wakil
Wakil
Wakil
Wakil
:H. Abdul Azis, S. Pd. I
:H. Samsul Hadi, SE. M. Pd. I
:H. Mad Rais
:DR. H. Arjiman, M. Pd. I
:H. lukman Hakim, S. Ag
:H. M. Choirul Hadi, S. Km. M. Kes
:H. Khoeron, M. Pd. I
:H. M. Ahmadi, SH
:Wartha D. Sandy, SH
:H. Bram Nurrohim
:Ir. H. Azhar
:Drs. H. Mahfudz, MA.
:Sulaimi, M.Pd.I
:Hafidul Muhsin, M. HI, M. Pd.
:Imam Mujtahidin, S. IP
:H. Oki Parawono, SE
:H. Sakroni Yunus, SH
:H. Saiful Bahri
:H. Suryadi
:H. Ekky Rezal, M. SE
:Drs. H. Zaimuri, S. Pd