PCNU Denpasar

SUSUNAN PCNU KOTA DENPASAR 

MASA KHIDMAT 2013-2016

MUSTASYAR

KH. Nur Zainddin
Drs. KH. M. Zarqoni
KH. Imam Jayadi Fawaid
Drs. KH. Wayan Syamsul Bahri, M. Pd. I
H. Syamsul Hadi, SE
KH. Umar Fauzan
M. Ahmadi, SH
Gus Chamid Jazuli, SQ
Nur Jalil Hasan
.


SYURIYAH
Rais                                 : Ust. H. Moh Zaini, M. Pd. I
Wakil Rais                   : Ust. Sholean Nur
Wakil Rais                   : Ust. Rifa’i, S. Pd
Wakil Rais                   : Ust. Abu Amar
Wakil Rais                   : Ust. Moh. Bashori Alwi
Wakil Rais                   : Ust. Sukimo, M. Pd. I
Katib                               : Hafidzul Muhsin, S. Pd. I, M. Pd
Wakil Katib                 : Hamid, S. Pd
Wakil Katib                 : Drs. Supardi, M. Pd. I
Wakil Katib                 : Rasuli
Wakil Katib                 : Nuryanto
A’WAN
Ahmad Fathoni Syamwil                         Rasbini, S. HI
H. Hasyim                                                       Gandi Priyono
Drs. H. Daldiri Syamsu Hadi

TANFIDIZAH
Ketua                               : H. Syafi’i Abadillah, SE
Wakil Ketua                 : Mufid
Wakil Ketua                 : H. Masyudi Nawawi
Wakil Ketua                 : M. Cholil
Wakil Ketua                 : H. Suryadi
Wakil Ketua                 : Hasan Has
Sekretaris                       : Achmad Sariadi
Wakil Sekretaris          : Moh Ruslan Abdul Ghani, SS
Wakil Sekretaris          : Rahmat Hadiyanto
Wakil Sekretaris          : Bambang Sugiono
Wakil Sekretaris          : Abd Rohim, S. Pd. I
Bendahara                     : H. Pujiyanto, S. Adm
Wakil Bendahara        : H. Acmad Thosan, SS
Wakil Bendahara        : H. Hasan Basri
Wakil Bendahara        : Moh Farhan Hani, SE
Wakil Bendahara        : Lukman Komar Z, SE
Wakil Bendahara        : Achmad Baidhowi, ST