Pengurus Syuriyah

SUSUNAN PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BALI
MASA KHIDMAT : 2015 – 2020

Rais Suriyah
Wakil Rais
Wakil Rais
Wakil Rais
Wakil Rais
Wakil Rais
Wakil Rais
Wakil Rais
Wakil Rais
Wakil Rais
Katib
Wakil Katib
Wakil Katib
Wakil Katib
Wakil Katib
A’wan Suriyah

.
.
.
.
.
.
.
.
.

:KH. Noorhadi Al Hafidz
:KH. Ahmad Jayadi, S. Ag
:KH. Drs. Mahrusun Hadiono, M. Pd. I
:KH. Drs. Ahmad Qosim, M. Pd. I
:KH. Drs. Masrur Makmur, M. Pd. I
:KH. Drs. Saifudin Zaini, M. Pd. I
:KH. Drs. Badrudin
:KH. Anwar Hamid, S. Pd. I
:Drs. H. Munajat, MA.
:Drs. H. M Zarkoni
:H. Moh. Maimun Noor
:Drs. M. Fawaid, S. Ag, M. Pd. I
:Drs. Saifuddin Azis
:H. Dimyati Syam
:Abdul Hamid, S. Pd. I
:Ir. H. Selamet Widodo
:Noor Jalil Hasan
:H. Suepriyanto, HS
:H. Mahfudz Haris
:H. Susianto, S. Sos
:H. Ali Sutrisno
:H. Muzammil, SH
:H. Salim Andriyanto
:Ir. H. Riyadi Winoto
:KH. Nur Zainuddin
:Gus Hamid Jazuli, SQ
:H. Djono