Pengurus Syuriyah

SUSUNAN PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BALI
MASA KHIDMAT : 2020 – 2025

Rais Suriyah
Wakil Rais
Wakil Rais
Wakil Rais
Wakil Rais
Wakil Rais
Wakil Rais
Wakil Rais
Wakil RaisKatib
Wakil Katib
Wakil Katib
Wakil Katib

A’wan Suriyah

.
.
.
.
.
.
.
.
.

:KH. Noorhadi Al Hafidz
:KH. Mahrusun Hadiono, M.Pd.I
:KH. Anwar Hamid, S. Pd. I
:KH. Hasan Ishaq.SH
:KH. Drs. Masrur Makmur, M. Pd. I
:KH. Taufiqurrahman
:Drs. H abu Siri .S.Ag.M.Pd.I
:Gus Chamid SQ
:Drs. Sholeh Wahid:M. Fawaid.S.Ag.M.Pd.I
:Imadudin Mahdi, S. Pd. I
:H Aulawi Noor
H.Fathurrahim.s.ag.MA

:H. Anwar Haryono.S.Ag
:H Selamet widodo
:H. Oki Parawono,SE
:H Syahri Asnawi
:H Nor Rahmad
:H. SaifulIslam
:H. Saiful Bahri